Agenda

AGENDA Algemene Ledenvergadering 2018

Dinsdag 13 februari 2018

 

AGENDA

 

 • Opening en mededelingen

 • Vaststelling agenda, inventarisatie punten voor de rondvraag

 • Notulen ALV 2017 inclusief beantwoording vragen en actiepunten

 • Jaarverslagen van de commissies

 • Verslag kas commissie

 • Financieel jaarverslag 2017

 

Pauze

 

 • Begroting 2018

 • Samenstelling bestuur

 • Samenstelling commissies

 • Dringende oproep vrijwilligers

 • Rondvraag

 • Sluiting