Jaarverslag 2017 Parkcommissie

TENNISVERENIGING “DE PUYE” `s- HEER HENDRIKSKINDEREN

 

Park-Commissie

 

Jaarverslag 2017

 

 

Samenstelling

Tijdens het tennisseizoen 2017 bestond de Parkcommissie (PC) uit de volgende personen:

  • Vacature (voorzitter)
  • Marcel Ravestein
  • Vacature
  • Vacature (waarnemend: Ad Potter)

 

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de PC zijn vastgelegd in een uitgebreide taakomschrijving. Deze omschrijving omvat een breed scala van zaken en activiteiten die er op zijn gericht om het gehele tennispark te beheren, onderhouden, en waar mogelijk of noodzakelijk te verbeteren of eventueel te vernieuwen. Dit betreft dus behalve de tennisbanen zelf, ook alle voorzieningen die daar op, onder en omheen zijn aangebracht, zoals de sproei-installatie, de verlichting, de drainage, het clubgebouw, het terras, het parkeerterrein, het nuts-gebouw, de container met alle materialen, het groen, de waterhuishouding enz.

 

Het jaar 2017 kenmerkte zich opnieuw door “onderbezetting” binnen Parkcommissie zelf, en binnen de complete PC-vrijwilligerspool. De terugloop van het leden-aantal van onze vereniging is daar één van de oorzaken van.

De opkomst van de vrijwilligers in het afgelopen jaar was wisselend. Het aantal keren dat ingeplande vrijwilligers niet kwamen opdagen voor de geplande onderhoudsacties is nog steeds te groot ! Ook voor de specifieke klusochtenden blijft dit een aandachtspunt.

Dit neemt niet weg dat we de vrijwilligers die wèl trouw op kwamen dagen (of bij verhindering voor een vervanger zorgden) zeer erkentelijk zijn voor hun inzet. Aan diegenen die, om welke redenen dan ook, hun beurten wel eens hebben “vergeten”, vragen we om hun agenda beter bij te houden en hun
“fysieke bijdrage” te leveren.

 

Groot onderhoud

Evenals voorgaande jaren bestond het groot onderhoud van baan 3 (gravelbaan) uit het afschrapen en vernieuwen van het bovenste laagje gravel van de tennisbanen en het opnieuw aanbrengen van de lijnen. Zoals gebruikelijk werd dit uitbesteed aan de fa. Traas en Ovaa. De overige werkzaamheden voor het speelklaar maken van baan 3 werden uitgevoerd door de competitiespelers en de senioren.

Dank zij de gunstige weersomstandigheden kon baan 3 al snel in gebruik worden genomen, wat voor de start van de competitie belangrijk is

 

De nieuwe kunstgrasbanen (1+2), (“All-Weatherbanen”), zijn het gehele jaar door intensief gebruikt. Het door de aannemer aanbevolen jaarlijks groot onderhoud (machinaal) is in 2016 bewust niet uitgevoerd vanwege kosten-technische redenen. In het afgelopen jaar 2017 is dit groot-onderhoud wél opgedragen en uitgevoerd. Tijdens de uitvoering daarvan is geconstateerd dat er geen nadelige consequenties zijn waargenomen die een jaarlijkse frequentie noodzakelijk maken.

Dit levert een besparing op van ca € 1.000,- per keer.

Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat het reguliere “klein-onderhoud” consequent, frequent en zorgvuldig moet worden uitgevoerd (!) , waarmee kan worden voorkomen dat mos, algen en andere vormen van onkruid zich in de kunstgrasmat en in-fill-materiaal vast zetten.

 

Regulier / klein onderhoud

Het reguliere (klein)onderhoud werd in 2017 uitgevoerd met intervallen van ca 2 weken, verspreid over de periode van februari / maart tot begin december. De uitvoering gebeurde zoals gebruikelijk door een aantal “Park-Onderhouds-ploegen” die bestonden uit vier vrijwilligers (inclusief een “voorman”). Er werd gewerkt volgens een schema waarbij elke ploeg 5 of 6 keer aan de beurt was voor een uurtje onderhoudswerk. De P.O.ploegen werden af en toe begeleid en geïnstrueerd door één van de beide parkcommissie-leden.

Het onderhoud van de nieuwe “All-Weatherbanen” wijkt op een aantal punten af van wat we op de gravelbanen gewend waren. De PC leden hebben zich ingespannen om de praktische aspecten van het onderhoudbij bij alle vrijwilligers bekend te maken. Dit aspect vraagt nog steeds de nodige aandacht. De onderbezetting bij de Parkcommissie is daarbij een groot nadeel !

 

Verder tracht de PC om de inrichting van het tennispark, waar mogelijk, zodanig in te richten of aan te passen dat de omvang van noodzakelijk onderhoud beperkt blijft. Een voorbeeld daarvan is het rigoureus terugsnoeien van de omliggende groenstroken en het verwijderen van struikgewas en bomen. Deze maatregel is al in 2014 ingezet, en dient structureel te worden voortgezet. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk mos- en algengroei in het infill-materiaal en de gravel beperkt. Ook wordt de hoeveelheid bladeren en takjes op de banen beperkt.

 

Klusochtend / avond

Verdeeld over het seizoen werd er vier keer een klusavond of ochtend georganiseerd, waarbij de nodige werkzaamheden met inzet van groepen vrijwilligers werden uitgevoerd.

  • 01 april: klusochtend voor het inrichten van het park
  • 22 juni: klusavond voor het gereedmaken van het park voor het Open Puye toernooi
  • 03 juli: klusavond voor het opruimen na het toernooi
  • 04 oktober: klusochtend voor het winterklaarmaken van het park

Het waren zoals gebruikelijk zeer productieve activiteiten waarbij in een gezellige sfeer nuttig en noodzakelijk werk werd verricht.

 

Iep-ziekte

In het voorjaar van 2017 werd in een drie-tal iepen-bomen aan de zuidzijde van het tennispark de “iep-ziekte” geconstateerd, die zich enkele maanden later ook in de andere 2 iepen aan die zijde van het park manifesteerde. Deze analyse werd vastgesteld door medewerkers van de gemeente Goes, die hiervoor ook een “boom-chirurg” heeft ingeschakeld. Alle iepen-bomen op ons tennispark staan geregistreerd als “waardevolle bomen” en hebben als gevolg daarvan een beschermde status.

Als eigenaar van deze bomen zijn wij verplicht om de aangetaste bomen te rooien. Hiervoor is in januari 2018 opdracht gegeven aan de fa. Van de Velde Groenverzorging.

 

Stille werkers

En dan waren er natuurlijk zoals altijd weer de “stille werkers”, die op verzoek van de PC, op hun eigen tijdstip allerlei nuttige dingen deden op het tennispark. Hun bijdrage is erg belangrijk en wordt erg gewaardeerd.

 

Financiën

Zie het verslag van de penningmeester.

 

 

 

 

Parkcommissie TV de Puye februari 2018

 

Ad Potter,