Verslag ALV 2017

ALV 2017

NOTULEN Algemene Ledenvergadering 23 TV de Puye d.d.16 februari 2017

 

Aanwezig Chris Wild, Monique Brusket, Hans Pikaar, Petra van Boven, Mathieu Nagelkerke, Ad Potter, Francien van Westen, Trudy Boogaard, Henk Boone, Marcel Ravestein, Will Kips, Wim v.d. Leur en Marga van Belzen.

Afwezig Cees van Iwaarden

 

 1. Opening en mededelingen

  Chris opent de vergadering en zal deze voorzitten. Het aantal aanwezige leden is meer dan 10% van het totaal aantal seniorleden, dus beslissingsbevoegd.

   

 2. Vasstellen agenda

  Marcel Ravestein deelt mee dat dit zijn laatste jaar in de PC is.

   

 3. Notulen ALV 2016

  De notulen worden akkoord bevonden.

   

 4. Jaarverslagen van de commissies

   

  Kantine:

  Prijzen blijven voor 2017 gelijk. De kantine draait goed. Het organiseren van extra evenementen genereert extra inkomsten. Vrijwilligers die iets willen organiseren zijn van harte welkom. Marga van Belzen biedt zich hiervoor aan.

  Monique zou nog steeds graag 2 parasols willen. Marga zal hierover contact opnemen bij de Roompot.

  De bardiensten staan ingepland op dinsdag, woensdag en vrijdag. Will Kips regelt de bar op de woensdagochtend. Hij vraagt of er een mail uit kan gaan, dat iedereen welkom is op de woensdagochtend tussen 9 en 12u.

   

  Parkcommissie:

  Er is geen groot onderhoud gepleegd aan de all−weather banen i.v.m. de kosten. Om mosvorming en algengroei te voorkomen, moet er meer op de tractor gereden worden. Hier worden nog vrijwilligers voor gezocht. Het gebruik van azijn heeft nog niet de gewenste werking.

   

  Technische commissie:

  Er is een nieuwjaarsinstuif geweest. De Open Puye wordt georganiseerd en de competitieteams zijn aangemeld.

  Voor het 750-jarig bestaan van ’s-Heer Hendrikskinderen wordt een sportdag georganiseerd in samenwerking met andere verenigingen van het dorp. Er zijn slechts 3 mensen die zich hebben aangeboden om 24 juni a.s. te helpen. Er worden nog mensen gezocht die willen helpen met de voorbereiding.

   

  Sponsorcommissie:

  Niet aanwezig.

   

 5. Kascommissie

  Bestaande uit Marga en Karien, hebben kascontrole uitgevoerd en akkoord bevonden. Decharge verleend.

   

  Marga en Trudy zullen de kascontrole volgend jaar uitvoeren. Als reservelid biedt Wim v.d. Leur zich aan.

   

 6. Financieel jaarverslag 2016

  Een positief resultaat van € 1.370,65. Dit is toegevoegd aan de reservering voor het onderhoud van de tennisbanen.

   

 7. Begroting 2017

   

  De begroting is ongeveer gelijk aan die van 2016. Het onderhoud van de banen is om de 2 jaar en staat gepland voor dit jaar.

  De kantine is conservatief begroot.

   

 8. Samenstelling bestuur en verkiezing nieuwe bestuursleden

Voorzitter VACATURE

Secretaris Petra van Boven

Penningmeester Hans Pikaar

TC Chris Wild

PC VACATURE

SC Ron Brusket

KC Monique Brusket

 

 1. Samenstelling commissies

   

  Technische Commissie Chris Wild

  Rosalie Boone

  Michel Pikaar

   

  Kantine Commissie Monique Brusket

   

  Park Commissie Marcel Ravestein LAATSTE JAAR

  Ad Potter LAATSTE JAAR

   

  Redactie Commissie Chris Wild

   

  Sponsor Commissie Ron Brusket

  Arian van Dijk

   

  Senioren Commissie Wil Kips

 

 

 1. Tennislessen 2017

  De tennislessen 2017 zullen wederom verzorgd worden door Frank Clausing.

   

 2. Rondvraag

   

 3. Sluiting

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

-

TV de Puye

Nieuweweg 13
4472 BH 's Heer Hendrikskinderen

KVK-nummer

40311111